spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Třebíč (SOkATR)


> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Třebíč (SOkATr)

Státní okresní archiv Třebíč představuje dnes jednu z 11 organizačních složek Moravského zemského archivu v Brně působící na území politického okresu Třebíč v jeho správních hranicích z roku 1960. Toto území, historicky příslušející Moravě, vzniklo převážně spojením dvou okresů politických (Moravské Budějovice, Třebíč) a pěti okresů soudních (Hrotovice, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť a Třebíč).
Navzdory oceňovanému bohatství třebíčské městské registratury lze počátky archivní péče o ni sledovat až ve čtyřicátých letech 19. století. Tedy až v době po nejničivějších zásazích ohněm (1822) a neuváženou skartací (1834). Díky úřadujícímu děkanovi Janu Janouškovi získaly odpovídající uložení tehdy alespoň městské listiny. Oživenému zájmu se třebíčský archiv začal těšit znovu až po další katastrofě - po požáru města roku 1873. Jeho správce Vilém Nikodém archiv znovu uspořádal a vytěžil z něj i své „Dějiny města Třebíče". Skutečně moderní impulsy však dodal třebíčskému archivnictví až absolvent pražské filozofie dr. Vincenc Sameš. Ten totiž během svého opakovaného působení dokázal úspěšně završit etapu „městského" archivu (1929-1934) a brzy na to (1945-1948) také položit základy budoucího okresního archivu.
Hlavní náplň okresního archivu tvořily až do roku 1956 fondy konfiskovaných velkostatků, které byly po tomto roce předány Státnímu archivu v Brně. Na podobném principu byl po roce 1949 organizován také zemědělsko-lesnický archiv v Moravských Budějovicích pečující o fondy 17 velkostatků. Jádro okresního archivu v Moravských Budějovicích však vytvořily písemné sbírky tamního krajinského muzea nashromážděné Františkem Jechem. Paralelní cesty moravskobudějovického a třebíčského archivu, po roce 1945 soustředěných v místních zámcích, se definitivně spojily v roce 1960 vytvořením jednotného okresního archivu Třebíč. Pracoviště v Budějovicích začalo sloužit jako depozitář.
Název „Okresní archiv v Třebíči" (zkratka OA) se udržel až do roku 1992, kdy byl vystřídán dosavadním označením „Státní okresní archiv Třebíč" (SOkA). Od roku 2002 pak tento archiv působí pod hlavičkou Moravského zemského archivu v Brně. Organizačně nejvýznamnější změnu posledních let představuje nepochybně zprovoznění nové archivní budovy v ulici Na Potoce (1995) a otevření badatelsky přístupné pobočky v Moravských Budějovicích (1999).

Fondy Státního okresního archivu Třebíč
Státní okresní archiv Třebíč uchovává fondy - písemné pozůstalosti - původců, kteří v obvodu jeho současné správní působnosti působili na okresní či lokální úrovni. O písemnosti původců se širším ( např. patrimoniálním aj.) záběrem dnes pečuje nadřízený Moravský zemský archiv v Brně. Řada fondů lokální úrovně však nadále uchovává některé písemnosti svých středověkých a raně novověkých předchůdců.

Hlavní okruhy materiálů spravovaných státním okresním archivem tvoří:
okresní fondy politické správy a samosprávy (Moravské Budějovice, Třebíč)
okresní fondy justiční správy (Hrotovice, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč)
okresní fondy finanční správy (Hrotovice, Jemnice, Moravské Budějovice, Třebíč)
okresní i místní fondy zájmových organizací
okresní i místní fondy institucí sociálních, zdravotních a tělovýchovných
okresní i místní fondy institucí osvětových, kulturních a církevních
místní fondy městských a obecních samospráv (Hrotovice, Jaroměřice n. R., Jemnice, Mohelno, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Rouchovany, Třebíč)
místní fondy škol a vzdělávacích ústavů
místní fondy hospodářských organizací
osobní fondy jednotlivců (Bráf, Fišer, Jech, Kubeš)
sbírky

Podrobnější informace o skladbě a obsahu jednotlivých fondů lze vyhledávat na internetových stránkách Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky na adrese: www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html .
Vlastní internetové stránky Státní okresní archiv Třebíč bohužel neprovozuje. Více informací lze proto získat pouze na adresách:
ČR-Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Třebíč, Na Potoce 21/23, 674 01 Třebíč, e-mail: podatelna@soka-tr.cz , telefon: 568845759, 568845760 (ředitel), fax: 568842748
ČR-Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Třebíč-pracoviště v Moravských Budějovicích, Tovačovského sady 186, 676 02 Moravské Budějovice, e-mail: archiv.morbud@quick.cz , telefon/fax: 568423476

Literatura o archivu:
Franeková, Marie: 25 let činnosti Okresního archivu v Třebíči. - In: Jihomoravské okresní archivy 1979 (1980), s. 27-28.
Chlumecky, Peter: Die Regesten der Archive im Markgrafthume Mähren I. Die Regesten oder die chronologische Verzeichnisse der Urkunden in den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch und Pirnitz I./1. - Brünn, Nitsch & Grosse 1856.
Jenšovský, B. O archivu města Třebíče. - In: Časopis archivní školy 6 (1928), s. 208.
Sameš, Čeněk: Dva archivy třebíčské. - In: Časopis archivní školy 9-10 (1931-1932), s. 386-392.

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly ve Státním okresní archivu Třebíč prováděny rešerše z následujících fondů a sbírek:

fond č. 188           Archiv města Jaroměřice nad Rokytnou (AMJR) - rešerše stále probíhá.
fond č. 209           Archiv města Jemnice (AMJ) - rešerše dokončena.
fond č. 396           Archiv města Moravské Budějovice (AMMB) - rešerše dokončena.
fond č. 505           Archiv obce Podklášteří (AOP) - rešerše stále probíhá.
fond č. 759           Archiv města Třebíč (AMTr) - rešerše dokončena.

 

Jméno položky
Archiv města Třebíč (AMTr)
Archiv města Moravské Budějovice (AMMB)
Archiv města Jemnice (AMJ)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes