spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Zemský archiv v Opavě (ZAO)

Zemský archiv v Opavě

Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším archivem v České republice. Jeho historie  jako samostatného ústavu počíná rokem 1901, ve kterém jmenoval slezský zemský sněm Dr. Gottlieba Kürschnera prvním zemským archivářem. Sídlem archivu se na několik desetiletí stala sněmovní budova na opavském Dolním náměstí. Od roku 1954 nesl ústav označení Krajský archiv a po začlenění zemědělsko-lesnických archivů Státní oblastní archiv v Opavě. Ke svému historickému názvu se vrátil po roce 1989. V současné době plní archiv také funkci správního úřadu a státního oblastního archivu pro území Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Rozsahem spravovaných archiválií je třetím největším archivem v České republice. Kromě opavské centrály má archiv pobočku v Olomouci, sídlící od roku 1995 v nové archivní budově společně se Státním okresním archivem Olomouc.

Archiv pečuje o množství významných fondů k historii Slezska a severní Moravy. K nejstarším fondům patří  listiny a jiné dokumenty slezských klášterů, zrušených za josefinských reforem. Pro období po rozdělení Slezska v roce 1742 patří k nejcennějším fondům registratura Královského úřadu v Opavě a zvláště pak elaboráty slezských katastrů, počínaje karolinským katastrem ze 20. let 18. století. Politickou správu a samosprávu Slezska po roce 1850 reprezentují především fondy zemské vlády, zemského sněmu a zemského výboru. Politickou správu po 2. světové válce zastupují zejm. fondy Moravskoslezský zemský národní výbor - expozitura v Ostravě, Severomoravský krajský národní výbor v Ostravě a řada dalších správních, soudních a hospodářských fondů krajského charakteru.Významnou skupinou fondů jsou dále písemnosti velkostatků a rodinných archivů, mezi nimiž přední místa zaujímají Těšínská komora, Komorní ředitelství statků vratislavského biskupství na Jánském Vrchu a místodržitelství řádu německých rytířů v Bruntále. Zastoupeny jsou též historické archivy hospodářských podniků s písemnostmi od 19. století. Kromě úředních fondů archiv pečuje o množství písemných pozůstalostí historiků, politiků i hospodářských činitelů Slezska  a archivní sbírky, především sbírka církevních a státních matrik s nejstarším svazkem z roku 1571, dále sbírka map a plánů a map katastrálních.

K nejdůležitějším fondům olomoucké pobočky patří dokumenty olomouckých církevních institucí - olomouckého arcibiskupství, jeho konzistoře, dómské kapituly u sv. Václava a dále lenního dvora a ústřední správy arcibiskupských statků v Kroměříži. Na olomouckém pracovišti je uložen též archiv staré olomoucké univerzity od 2. poloviny 16. století, část sbírky církevních matrik z oblasti Olomoucka, Přerovska, Šumperska a Rýmařovska a řada osobních fondů představitelů především literárního, vědeckého a církevního života. Pro hospodářské dějiny je významným fondem Obchodní a živnostenská komora Olomouc. Kromě písemností politické, soudní a finanční správy z Olomoucka pečuje olomoucká pobočka o historické archivy bývalých velkostatků a o rodinné archivy bývalých držitelů, mezi nimiž vynikají např. rodinný archiv Žerotínů na Bludově, z novější doby pak o dokumenty státních lesů a statků.

Badatelé v oblasti judaistiky naleznou množství pramenů ve fondech slezské politické správy, v olomouckých církevních fondech a také v registraturách některých velkostatků (zejm. velkostatky Lipník nad Bečvou, Hranice, Kojetín a Tovačov).

Kontakty:

Adresa: Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava
tel. 553623364                         
fax. 553623476            
mail: podatelna@zao.archives.cz
internet: www.archives.cz

Pobočka Olomouc:
Adresa: Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc, U Husova sboru 10, 771 11 Olomouc
tel. 585236121                        
fax. 585236153             
mail: zapobocka@ol.archives.cz

mm

Jméno položky
Velkostatek Lipník nad Bečvou (VSL)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes