spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Archiv města Brna (AMB)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Archiv města Brna

[Stadtarchiv Brünn] (AMB)

Archiv města Brna je organizační složkou statutárního města Brna (není tedy státním archivem). Vzhledem k fondům v něm uloženým patří k nejvýznamnějším historickým archivům na Moravě a v celé České republice vůbec. Týká se to především bohaté sbírky listin a rukopisů, jejichž řady počínají ve 13. a 14. století. Od raného novověku se k těmto typům archiválií přidává množství dochovaného aktového materiálu, který je zdrojem cenných historických informací. Význam dochovaných fondů je podtržen i tím, že Brno bylo od středověku jedním z nejvýznamnějších královských měst na Moravě jak po stránce hospodářské, tak politické, a od poloviny 17. století bylo zemským hlavním městem.
Počátky archivu samotného spadají do vrcholného středověku, kdy městská správa dbala o bezpečné uložení svých listin (především privilegií), od 17. století můžeme hovořit o zárodcích archivu, tak jak jej chápeme dnes.
V současné době jsou v Archivu města Brna uloženy tyto typy písemností:
- samosprávných úřadů města Brna a připojených obcí z období od 13. století do současnosti (včetně rozsáhlé sbírky pergamenových listin a městských úředních knih);
- soudních a finančních úřadů, působících na území města Brna;
- brněnských řemeslnických cechů, společenstev a spolků;
- brněnských farních úřadů;
- českých i německých škol působících na území města Brna včetně školských úřadů;
- brněnských velkostatků (včetně těch, které leží mimo území města Brna, avšak byly historickým majetkem města);
- kulturních, sociálních a zdravotnických úřadů, působících na území města Brna;
- městských komunálních podniků a družstev (včetně jednotných zemědělských družstev);
- pozůstalosti významných osob.

Židé v Brně žili ve středověku (vypovězeni v roce 1455) a opět se zde začali usazovat po roce 1848. Po celé období raného novověku včetně časového záběru projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica (1520-1670) ve městě Brně židé nežili a jejich vstup do města byl velmi ztížen, ne-li v některých obdobích přímo zakázán. Přesto fondy Archivu města Brna poskytují cenné informace o židovském obyvatelstvu Moravy v rámci projetu BMSJ. Je to dáno jednak tím, že město Brno působilo jako odvolací soudní instance pro menší města a městečka, a v případech, na které Brněnští vydávali právní naučení, se často vystupují židé jako účastníci soudních sporů. Druhým důvodem pro velký význam pramenů Archivu města Brna pro dějiny židů jsou hospodářské vazby židů na město Brno (jeden z největších trhů na Moravě), které přetrvávaly i po vypovězení židů z města. Jejich intenzita vzrůstá po udělení privilegií židům v letech 1629 a 1657, která umožňovala židům přístup na týdenní a výroční trhy v královských městech. Odpor královských měst vůči těmto židovských výsadám přerostly v rozsáhlé spory, které můžeme bez nadsázky nazvat hospodářskou a diplomatickou válkou mezi moravskými královskými městy a moravským židovstvem. Průběh těchto sporů je bohatě dokumentován právě písemnostmi uloženými v Archivu města Brna.
Brněnská městská rada také působila jako nadřízená a odvolací soudní instance řady moravských měst a městeček. Jako taková vydávala různá právní naučení a posuzovala rozsudky podřízených soudů. V této soudní agendě se také objevují židé buď jako strany sporu, jako poškození a v řadě případů také jako spolupachatelé kriminálních činů (obchod s kradeným zbožím).

Další informace o Archivu města Brna, jeho fondech a sbírkách, je možné nalézt na internetové straně archivu http://www.brno.cz/index.php?nav01=1734 .

Průvodce po archivních fondech:
Dřímal, Jaroslav: Archiv města Brna. Průvodce po fondech a sbírkách. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1956.

Fondy Archivu města Brna zpracované v rámci projektu BMSJ:
A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů - rešerše ukončena
A 1/5 Zbytky registratur - rešerše ukončena
A 1/8 Akta purkmistrovská - rešerše ukončena
A 1/9 Stará registratura ekonomická - rešerše stále probíhá

pk

Jméno položky
Fond: A 1/1 Sbírka listin, mandátů a listů (SLMAL)
Fond: A 1/5 Zbytky registratur (ZR)
Fond: A 1/8 Akta purkmistrovská (AP)
Fond: A 1/9 Stará registratura ekonomická (1532) 1742-1784 (SR)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes