spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Moravský zemský archiv v Brně (MZA)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Moravský zemský archiv v Brně (MZA)

Moravský zemský archiv je nejdůležitějším archivem bývalé historické země Morava a po Národním archivu v Praze druhým nejcennějším pramenným celkem v České republice, protože kromě jiného obsahuje písemné pozůstalosti moravských markrabat, moravských zemských sněmů a jiných stavovských institucí, nejvyšších zemských orgánů a úřadů a podobně. Další významnou skupinou pramenů jsou archivy církevních institucí, šlechtických rodů a jednotlivých panství a statků, které byly časem do Moravského zemského archivu také předány.
Počátky péče o archiválie na Moravě sahají do středověku, především v souvislosti s vedením moravských zemských desek, zprávy o uvědomělé správě a pořádání archiválií moravských stavů nacházíme od poloviny 17. století. Samotný Moravský zemský archiv byl založen v roce 1839, kdy v jeho čele stanul moravský zemský historiograf Antonín Boček, který archiv spravoval do své smrti roku 1847. Po jeho smrti se v čele archivu střídaly nebo v něm pracovaly na postu zemského archiváře přední osobnosti moravské historiografie (Petr rytíř Chlumecký, Josef Chytil, Vincenc Brandl, Bertold Bretholz). Zemský archiv se vyvinul v jeden z nejdůležitějších vědeckých a historických ústavů v zemi. Až do zániku rakousko-uherské monarchie byl Moravský zemský archiv stavovským archivem, byl řízen a financován z prostředků moravských stavů. Jako zařízení zemské fungoval i během tzv. 1. československé republiky (1918-1938) a v období německé okupace českých zemí a Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945).
To se změnilo po zrušení zemského zřízení v Československu v roce 1949. Do té doby spadal Moravský zemský archiv pod Zemský národní výbor (1945-1949). Po zavedení krajského zřízení a vyřešení kompetenčních sporů, zda bude archiv spadat pod ministerstvo vnitra či ministerstvo školství se několikrát změnil název (Moravský zemský archiv, Krajský archiv v Brně, Archiv kraje Brněnského), až roku 1954 byl zaveden název Státní archiv Brno (v odborné literatuře bývá uváděn také pod zkratkou SAB). Nadřízeným orgánem se stalo ministerstvo vnitra. V roce 1960 proběhla v Československu další reforma územní správy a působnost Státního archivu v Brně byla rozšířena na nově zřízený Jihomoravský kraj. Po vydání archivního zákona v roce 1974 byl Státní archiv v Brně přejmenován na Státní oblastní archiv v Brně (zkratka SOAB). Po svržení komunistického režimu v roce 1989 se archiv vrátil k tradičnímu názvu Moravský zemský archiv v Brně (zkratka MZA).

Fondy Moravského zemského archivu

Prameny uložené ve fondech Moravského zemského archivu uchovávají nejdůležitější prameny k dějinám Moravy, ale také celého českého státu, potažmo střední Evropy. K původnímu archivu moravských stavů přibývaly další fondy (např. fondy zrušených zemědělsko-lesnických archivů s archivy), jejichž členění se ustálilo na několika základních skupinách odlišených signaturami:

A Stavovské a samosprávní fondy
B Politické fondy
C Justiční fondy
D Finanční fondy
E Církevní fondy
F Patrimoniální fondy
G Sbírky, literární archiv, spolky, korporace a různé (mimo jiné také šlechtické rodinné archivy).

Základní informace o jednotlivých fondech a sbírkách Moravského zemského archivu lze vyhledávat taká na internetových stránkách Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky, na adrese: www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html .
Další informace o Moravském zemském archivu a jeho fondech lze nalézt na internetové stránce www.mza.cz.

Průvodce po archivních fondech:
Kocman, Alois, a kolektiv: Průvodce po Státním archivu v Brně. – Krajské nakladatelství v Brně 1954.
Voldán, Vladimír, a kol.: Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech. Svazek 2: Archivy velkostatků – panství – a šlechtické rodinné archivy územně a provenienčně spjaté s Jihomoravským krajem. – Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra 1964.
Voldán, Vladimír, a kol.: Státní archiv v Brně. Průvodce po archivních fondech. Svazek 3: . Archivy velkostatků a zemědělských podniků, rodinné archivy. – Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra 1966.

Z další literatury o fondech a pramenech Moravského zemského archivu:
Hanzalová, Jarmila (ed.): Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. – Praha: Sekce archivní správy Ministerstva vnitra ČR 1997.
Řezníček, Jan: Moravské a slezské urbáře po 1372/1407 před-1771(1849). Katalog. – Praha: Odbor archivní správy ministerstva vnitra 2002.

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly v Moravském zemském archivu provedeny rešerše v následujících fondech a sbírkách:

A 1 Stavovské listiny (SL) – rešerše dokončena, prameny jsou zpřístupněny.
A 3 Stavovské rukopisy – tento rozsáhlý fond byl pro potřeby projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica rozdělen na menší celky:
I. Stavovské rukopisy v užším smyslu
Sněmovní památky (SR-SP) – rešerše dokončena, prameny jsou zpřístupněny,
Sněmovní kopiáře (SR-SK) – rešerše dokončena,
Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů (SR-KLO) – rešerše dokončena,
Kopiář moravských direktorů (SR-KMD) – rešerše dokončena,
Pamětní knihy sněmovní (SR-PKS) – rešerše dokončena,
Odhadní kvaterny (SR-OK) – rešerše stále probíhá.
II. Moravské zemské desky
Moravské zemské desky, kraj Brněnský (MZDB) – rešerše dokončena,
Moravské zemské desky, kraj Olomoucký (MZDO) – rešerše dokončena.
III. Půhony
Půhony Brno (SR-PB) – rešerše stále probíhá,
Půhony Olomouc (SR-PO) – rešerše dokončena,
A 4 Sněmovní akta (SA) – rešerše dokončena,
A 7 Přiznávací berní listy (PBL) – rešerše dokončena,
B 1 Gubernium (Gub) – rešerše stále probíhá,
C 4 Tribunál- Sbírka normálií z let 1628-1782 (T-N) – rešerše dokončena,
D 1 Lánové rejstříky (LR) – rešerše dokončena,
D 2 Rektifikační akta (RA) – rešerše dokončena,
F 18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově (HRD) – rešerše stále probíhá,
G 1 Bočkova sbírka (BS) – rešerše stále probíhá,
G 10 Sbírka rukopisů (SR) – rešerše stále probíhá,
G 436 Rodinný archiv Kouniců (RAK) – rešerše stále probíhá.

pk

Jméno položky
MZA - Fond: A-3 Stavovské rukopisy - Půhony Brno (SR-PB)
MZA - Fond: A-3 Stavovské rukopisy - Půhony Olomouc
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Moravské zemské desky, kraj brněnský (MZDB)
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Moravské zemské desky, kraj olomoucký (MZDO)
MZA - Fond: A 1 Stavovské listiny 1212-1847
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Sněmovní památky
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Sněmovní kopiáře
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Odhadní kvaterny
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Kopiář moravských direktorů (SR-KMD)
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Kopiáře listů odeslaných ze sněmů a soudů
MZA - Fond: A 3 Stavovské rukopisy 1348-1884 - Pamětní knihy sněmovní
MZA - Fond: A-4 Sněmovní akta 1628-1849
MZA - Fond: B-1 Gubernium (Gub)
MZA - Fond: C-4 Tribunál  Sbírka normálií z let 1628-1782 (T-N)
MZA - Fond: D 1 Lánové rejstříky 1669-1671
MZA - Fond: D 2 Rektifikační akta 1667-1768
MZA - Fond: F-18 Hlavní registratura Ditrichštejnů v Mikulově (HRD)
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes