spacer.png, 0 kB
  • Česky / Tschechisch
  • Deutsche / Německy

Hlavní Menu

Úvod
Aktuálně
Seznam archivů
Soupisy židů
Pravidla
Spolupracovníci
Publikace
Financování
Odkazy
Kniha návštěv
Technická informace
---------------------------------------
Nadace S. Steinherze
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UPOZORNĚNÍ / WARNUNG
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vyhledávání

Přihlášení


Zapomenuté heslo
spacer.png, 0 kB
Státní okresní archiv Jihlava (SOkAJi)

> Přeskočit na seznam fondů tohoto archivu

Státní okresní archiv Jihlava (SOkAJi)

Státní okresní archiv Jihlava představuje dnes jednu z 11 organizačních složek Moravského zemského archivu v Brně působící na území politického okresu Jihlava ve správních hranicích z roku 1960. Díky své historické tradici a hodnotě uchovávaných fondů si na úrovni okresních archivů stále udržuje jedno z nejvýznamnějších míst. Zárukou této pozice je jeho úzké sepětí s dějinami původně královského města Jihlavy, jehož samotné počátky sahají do první poloviny 13. století.
Systematické budování jihlavského městského archivu lze sledovat zhruba od poloviny 19. století, kdy městská historická registratura získala zásluhou Petra Arnošta Leupolda z Löwenthalu (1800-1872) své první uspořádání (1852). Po vzniku Československé republiky přešla správa jihlavského archivu roku 1924 poprvé do českých rukou. Krátké období návratu německých archivářů pak představovala léta 1939-1945, kdy město Jihlava spolu s přilehlým okolím využilo své příslušnosti k obvodu tzv. jihlavského jazykového ostrova. V letech 1945-1950 byl jihlavský městský archiv dočasně sloučen se zdejším muzeem. Reforma státní správy však od 1. ledna 1949 postavila před dosavadní městský archiv úkoly okresního zařízení s příslušnými pravomocemi i působností.
Pod dobovým názvem „Archiv Jednotného národního výboru“ začal okresní archiv od roku 1950 pečovat o písemnosti z celého území tehdejšího jihlavského okresu. Tento fakt si také vyžádal jeho odpovídající prostorové zabezpečení na adresách Náměstí 66 a Hluboká 1. Ještě k výraznějšímu nárůstu jihlavského okresního archivu došlo v souvislosti s novým politicko-správním uspořádáním z roku 1960, které původní okres Jihlava rozšířilo o větší či menší části zrušených okresů Třešť, Dačice, Humpolec a Havlíčkův Brod. Formálním výrazem této změny se stal i jeho nový název „Okresní archiv Jihlava“ (zkratka OA), který se udržel až do roku 1992, kdy archiv začal užívat stávající pojmenování „Státní okresní archiv Jihlava“ (zkratka SOkA). Novinku ve vnitřní organizaci představoval potom postupný zánik někdejších samostatných pracovišť – Kamenice (1961), Luka nad Jihlavou (1961), Třešť (1963), Brtnice (1976), Polná (1977), Telč (2004) – a fyzické soustředění fondů do centrální, účelově adaptované budovy archivu na Fritzově ulici č. 19 (1999).

Fondy Státního okresního archivu Jihlava
Státní okresní archiv Jihlava uchovává fondy – písemné pozůstalosti – původců, kteří v rámci jeho správního území působili na okresní či lokální úrovni. O písemnosti původců se širší (krajskou, patrimoniální aj.) působností, jako např. Krajský úřad Jihlava, Krajský soud Jihlava ad., zpravidla pečuje nadřízený Moravský zemský archiv v Brně. Četné fondy lokální úrovně však nadále uchovávají bohaté písemnosti svých středověkých a raně novověkých předchůdců.

Hlavní okruhy materiálů spravovaných státním okresním archivem tvoří:
okresní fondy politické správy a samosprávy (Jihlava, Polná, Telč, Třešť)
okresní fondy justiční správy (Jihlava, Polná, Telč, Třešť)
okresní fondy finanční správy (Jihlava, Polná, Telč, Třešť)
okresní i místní fondy zájmových organizací
okresní i místní fondy institucí sociálních, zdravotních a tělovýchovných
okresní i místní fondy institucí osvětových, kulturních a církevních
místní fondy městských a obecních samospráv
místní fondy škol a vzdělávacích ústavů
místní fondy hospodářských organizací
osobní fondy jednotlivců
sbírky

Podrobnější informace o skladbě a obsahu jednotlivých fondů lze vyhledávat na internetových stránkách Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky na adrese: www.mvcr.cz/archivnictvi/index.html .
Vlastní internetové stránky Státní okresní archiv Jihlava bohužel neprovozuje. Více informací lze proto získat pouze na adresách:
ČR-Moravský zemský archiv, Státní okresní archiv Jihlava, Fritzova 19, 586 01 Jihlava
archiv@archivjihlava.cz
nebo na tel. číslech: 567 301 963, 567 322 067 (ředitel).

Průvodce a další literatura o archivu:

Hoffmann, František: Okresní archiv v Jihlavě. Prozatímní informativní přehled podle stavu 30. 6. 1964. – Jihlava: Okresní archiv v Jihlavě 1964.
Křesadlo, Karel: Státní okresní archiv v Jihlavě 1990-1995. – In: Vlastivědný sborník Vysočiny, oddíl věd společenských 10 (1996), s. 367-369.
Křesadlo, Karel: 125 let jihlavského archivu. – In: Jihomoravské okresní archivy 1977 (1978), s. 17-21.
Státní okresní archiv v Jihlavě. – Jihlava: Okresní úřad Jihlava 1999.

V rámci projektu Bohemia, Moravia et Silesia Judaica byly ve Státním okresní archivu Jihlava prováděny rešerše z následujících fondů a sbírek:

fond č. 26 Archiv města Polná (AMP) – rešerše stále probíhá.
fond č. 28 Archiv městečka Brtnice (AMsBr) – rešerše stále probíhá.
fond č. 32 Archiv městečka Kamenice (AOK) – rešerše dokončena.
fond č. 917 Římskokatolický farní úřad Brtnice – rešerše dokončena jako negativní.
fond č. 1179 Archiv města Telč (AMT) – rešerše stále probíhá

Jméno položky
Archiv města Telč (AMT) - fond č. 1179
Archiv obce Kamenice (AOK) - fond č. 32
Archiv městečka Brtnice (AMstBr) - fond č. 28
Archiv města Polná (AMP) - fond č. 26
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Copyright (c) 2006 - 2008 by HELPME.cz | Powered by Joomla! | Template by Joomlashack.
free joomla templates Joomla tutorials joomla themes